ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 
>> เชิญชวนทำแบบสอบถาม <<
แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
powered by bibua software