หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
 
บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
อัตรากำลังของสถานศึกษาแห่งนี้ จำนวนทั้งสิ้น   51   คน ประกอบด้วย
 
                                      ผู้บริหารสถานศึกษา       2 คน
                                      ผู้สอน          
                                                  ข้าราชการครู             23 คน
                                                  พนักงานราชการ           7 คน
                                                  ครูพิเศษสอน              3 คน
                                      บุคลากรสายสนับสนุน     
                                                  ลูกจ้างประจำ              5 คน
                                                  ลูกจ้างชั่วคราว            11 คน
                 
                                                               รวม      51  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
powered by bibua software