หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
 
บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
อัตรากำลังของสถานศึกษาแห่งนี้ จำนวนทั้งสิ้น   50   คน ประกอบด้วย
 
                                      ผู้บริหารสถานศึกษา       3 คน
                                      ผู้สอน          
                                                  ข้าราชการครู             20 คน
                                                  พนักงานราชการ           7 คน
                                                  ครูพิเศษสอน              6 คน
                                      บุคลากรสายสนับสนุน     
                                                  ลูกจ้างประจำ              5 คน
                                                  ลูกจ้างชั่วคราว            9 คน
                 
                                                               รวม      50  คน
 
 
 
 

powered by bibua software