หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
    ผู้บริหาร    
                       วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
 
 
นางรื่นฤดี  สิมธวาชีวะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส   จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
         
 
    นายไพบูลย์ คำภาพักตร์
     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
          นายสุชาติ  โพธิ์รัง
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร              
 
                                                           
   
 
 
 
 
             
                                            
 
   
 
 
 
   
 
 
 
         
                                   ทำเนียบผู้บริหาร
 
  1. นายสุโข มีอินทร์เกิด ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2529-2536
   
  2. นายไพศาล จริตพจน์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2536-2540
   
  3. นายชูเกียรติ เขียนประสิทธิ์           ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2540-2546    
  4. นายทองพูน กิ่งนาค ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2546-2547    
  5. นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2547-2551    
  6. นายประภาส คงสบาย ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2551-2553    
  7. นายเฉลียว เทศทับ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2553-2554    
  8. นายประภาส คงสบาย ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2554-2561    
  9. นางรื่นฤดี  สินธวาชีวะ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน    

 
powered by bibua software