บริการบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
   
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  + วิชาการ
     - ตัวอย่างแผนการเรียนรู้ Block Release
     - ตารางพัฒนาการสอนแบบ blockRelease training
     - แบบฟอร์ม Course Outline
   
   + งานหลักสูตร
     - เอกสารการประชุมเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงชุดที่ 1
     - เอกสารการประชุมเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงชุดที่ 2
     - เอกสารการประชุมเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงชุดที่ 3
     - เอกสารการประชุมเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงชุดที่ 4
    
   
   
  งานกิจกรรม
   + งานอาจารย์ที่ปรึกษา
        - แบบฟอร์มบันทึกการคัดกรองผู้เรียนเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน
        - แบบฟอร์มสรุปรายงานการคัดกรองเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน
   
   
   งานประชาสัมพันธ์
   
 
 งานบุคลากร
   - ระบบฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา (กพ7) ออนไลน์
   - ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สำนักพัฒนาฯ)
   ข้อมูลการฝึกอบรมการศึกษา 2557
  - คหกรรม
  - สามัญ
  - คอมพิวเตอร์ธูรกิจ
  - บัญชี
  - กลโรงงาน
  - เชื่อมโลหะ
  - ไฟฟ้า
  - อิเล็กทรอนิกส์
  - ยานยนต์
  - เทคนิคพื้นฐาน
- ผู้บริหาร
  - เจ้าหน้าที่
  ข้อมูลวันลาปีการศึกษา 2557
  ภาคเรียนที่ 1           ข้าราชการ    พนักงานราชการ    ครูพิเศษ     ลูกจ้างประจำ     เจ้าหน้าที่
  ภาคเรียนที่ 2           ข้าราชการ    พนักงานราชการ    ครูพิเศษ     ลูกจ้างประจำ     เจ้าหน้าที่
   
   
   
 งานปกครอง
 
   
   
 งานวางแผนและงบประมาณ
  - ยุทธศาสตร์ 2560
  - ปฏิทินฝ่ายปฏิบัติงานต่างๆ งบประมาณ 2560
  - แบบฟอร์มโครงการ 2560
powered by bibua software