หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
  จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นสมรรถนะ  ทักษะ  ปฏิบัติ  รู้จริงทำได้  ฝึกอบรม
 
 
 
  เราจะเป็นศูยน์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณธรรมจริยธรรม
 
 
 

1. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. สร้างระบบการจัดการศึกษาและฝึกอบรม


 
 
 
-  ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์
 
-  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิก
 
-  เว็บมาสเตอร์
 
-  ฯลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานวิชาโครงการนักเรียน ปวช.2 ประจำปีการศึกษา 2559

 

 
 
ผลงานวิชาโครงการนักเรียน ปวช.2 ทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
 
     จัดทำโดย
น.ส.สุทธิดา   สมบัติ
น.ส.มลญา  โกมลยกุล
น.ส.ชุติมาศ  วิวิตแก้ว
 
 
 
       จัดทำโดย
น.ส.ณัฐพร  รุ่งเรือง
น.ส.ชนม์นิภา  หมวดหงษ์
น.ส.ดาราวดี   นาสุโพธิ์

 
 
     จัดทำโดย
น.ส.ณัฐนันท์   อู่ทัศน์
น.ส.ธนพร   จงสมจิตต์
น.ส.สุฑามาศ   สุขจร
 
 
     จัดทำโดย
น.ส.วิจิตรา   นามอยู่
น.ส.วนัชพร  คำไทร
นายชาตรี  คำดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมแผนก
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


powered by bibua software