หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2537        -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  สาขาวิชาพณิชยการ

ปีการศึกษา 2547        -  ได้เปิดสอนหลักสูตรปวช.แบบคู่ขนาน 1 มัธยม  1 วิชาชีพ เป็นแห่งแรกของ สอศ.

ให้กับนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา  และโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

-  ได้เปิดสอนหลักสูตร ปวส. ให้กับผู้ที่ทำงานแล้วได้มีโอกาสเรียนเพื่อนำความรู้ไปเพิ่มวุฒิในการเลื่อนตำแหน่งโดยเปิดสอนในภาคค่ำ    และวันหยุด คือ สาขางานการบัญชี

ปีการศึกษา 2548        -  ขยายเปิดสอนหลักสูตร ปวช.แบบคู่ขนาน 1 มัธยม 1 วิชาชีพ ให้กับโรงเรียน

สองพี่น้องวิทยา  โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  และโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

 

 

  ละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  คือ  คุณสมบัตินักบัญชี

 

 

 

มุ่งเน้นทักษะการบัญชี  สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายควบคู่คุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต

 

 

1.  มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ

2.  ส่งเสริมการจัดการการเรียนการสอนที่หลากหลาย

3.  ส่งเสริมความรู้และระเบียบในการทำงาน

 
 
 
-  เจ้าหน้าที่การเงิน

-  พนักงานบัญชี

-  สมุห์บัญชี

-  เจ้าหน้าที่ธุรการ

- ฯลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมแผนก
 
 
 
 
 

 


powered by bibua software