หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
 
 
ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
1.จัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้วยรูปแบบหลากหลาย  ทั้งในระบบและนอกระบบทวิภาคี
  2.จัดทำแผนกการสอนที่เน้นสมรรถนะ  โดยบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3.จัดกระบวนการการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ
  4.พัฒนาครูให้มีความรู้วิชาชีพ  และเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อ และนวัตกรรมในการเรียนการสอน
  5.พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนและนักศึกษา  เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  11  ประการ  ตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
  6.ส่งเสริมสนับสนุนในการให้บริการและการสร้างอาชีพให้กับชุมชน
 
 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและของสถานประกอบการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ก้าวทันเทคโนโลยี
มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพให้ดียิ่งขึ้น มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานของการศึกษาและคุณค่าที่ดี
แก่สังคมอย่างมีความสุข เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในสังคมอย่างยั่งยืน
 
 
 
 
- ช่างซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็ก

- ร้านประดับยนต์

- ช่างศูนย์บริการรถยนต์

-  ช่างซ่อมและติดตั้งแก๊สรถยนต์
 
- ช่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
 
- ช่างซ่อมแอร์รถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมแผนก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


powered by bibua software