หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
มุ่งเน้นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสาขางานเชื่อมโลหะ ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีคุณธรรมจริยธรรม มุ่งสร้างมาตรฐานการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสร้างคุณค่าที่ดีแก่สังคมอย่างมีความสุข
 
 
 
 
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพและความต้องการของสถานประกอบการ
2. จัดการเรียนการสอน กิจกรรม และโครงการเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามความต้องการของสถานประกอบการ
 
 
 
 
 
-  ช่างรับเหมาสร้างโครงสร้างโลหะ ฯลฯ
 
-  ช่างผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น และโลหะรูปพรรณ
 
-  ช่างเชื่อมด้วยก๊าซและไฟฟ้า
 
-  ช่างเชื่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
 
- ฯลฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมแผนก
 
 
 
 
 
 


powered by bibua software