หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
 
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ    
 
      รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน
      วิชา ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2   (โดย อ.ไพบูลย์  คำภาพักตร์) 
 
    เรื่อง .......................................................................โดย อ.ทัศนัย  ใจเย็น   
 
บทคัดย่อโครงการสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 
บทคัดย่อโครงการสาขางานช่างกลโรงงาน
 
บทคัดย่อโครงการสาขางานไฟฟ้ากำลัง
 
บทคัดย่อโครงการสาขางานยานยนต์
 
บทคัดย่อโครงการสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 
บทคัดย่อโครงการสาขางานการบัญชี

 
 
 
เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน
การตัดต่องานนำเสนอข้อมูล VTR
ระบบเครื่อข่ายไร้สาย
ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
งานเชื่อมไฟฟ้า
เครื่องล่างรถยนต์
 
 
 
 

ขอบข่ายหน้าที่งาน

บุคลากรงานสื่อการเรียนการสอน

ภาพกิจกรรม

 
 
  
  
 
                        งานสื่อการเรียนการสอน    วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส  จังหวัดสุพรรณบุรี
  
  
   
 
 
 

powered by bibua software