หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
ผังบริหารงาน
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ
ผู้อำนวยการ
 
นายสนธยา  รอสูงเนิน
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
นายธรรมรัฐ   แป้นเขียว
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
นางสาวทัศนีย์  โชติภักดี
ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
           1.  รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
           2.  รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
           3.  พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
           4.  กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
           5.  ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
           6.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
           7.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           8.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           9.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
ข้อมูล 9 ประเภท
1. ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
2. ข้อมูลบุคลากร
3. ข้อมูลหลักสูตร
4. ข้อมูลครุภัณฑ์
5. ข้อมูลงบประมาณ
6. ข้อมูลวิจัย สิ่งประดิษฐ์
7. ข้อมูลสถานประกอบการ
8. ข้อมูลอาคาร
9. ข้อมูลสังคมเศรษฐกิจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


powered by bibua software