หน้าหลัก  เกี่ยวกับวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร ปฏิทินการศึกษา  อาคารสถานที่/แผนที่ บริการนักเรียน ติดต่อเรา
 
 
งานทะเบียนยินดีต้อนรับ
 

ต้อนรับด้วยรอยยิ้ม 
ตอบรับอย่างเต็มใจ   บริการอย่างทั่วถึง
 
  
ประกาศ
 

นักเรียน ชั้น ปวช. 1 ทุกสาขางาน  ให้นำสำเนาใบปพ.1 ที่จบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 2 ชุดมาให้ที่ งานทะเบียนพร้อม สำเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อตัวเองทุกฉบับ
 
 
ข้อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจของงานทะเบียน โดยสรุปคือ 

       กำหนดเลขประจำตัวนักศึกษา และจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษา
       จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
      รับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
       รวบรวมและจัดเก็บเอกสารระเบียนประวัติ
       บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติลงฐานข้อมูล โปรแกรม ศธ.2011 และการปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาเกี่ยวกับ
           การลาพักการศึกษา สั่งพักการศึกษา ลาออก เปลี่ยนสาขา
       ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ และผู้สำเร็จการศึกษาตามที่หน่วยงานต่างๆ ขอตรวจสอบ
       ประสานงานกับงานหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับ ตารางสอน-ตารางสอบ
       ตรวจสอบและดำเนินการตามคำร้องต่างๆ ของนักศึกษา
       รับลงทะเบียนวิชาเรียน เพิ่มวิชาเรียน เปลี่ยนตอนวิชาเรียน และุถอนวิชาเรียน
       สรุปผลการลงทะเบียนและจัดทำรายงานต่างๆ
       บันทึก ปรับปรุงข้อมูลผลการศึกษาประำจำภาคเรียน
       ประมวลผลการศึกษาและจำแนกสภาพนักศึกษา
       แจ้งผลการศึกษาและสภาพนักศึกษาประจำภาคเรียน
       จัดทำรายงานผลการเรียนเพื่อขออนุมัติ
       ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
       จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการเพื่ออนุมัติผลการเรียน
       จัดทำประกาศนียบัตร 
       จัดทำหนังสือและเอกสารรับรองทางการศึกษา
       จัดทำสถิตินักศึกษาลงทะเบียน ผู้สำเร็จการศึกษา
       งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บริหาร

powered by bibua software